Πολιτική απορρήτου

Αυτή η σελίδα καθορίζει τις πολιτικές εμπιστευτικότητας της επιχείρησης Π.Μπακογιαννάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό της. Η παρακάτω πολιτική απορρήτου παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) UE 2016/679, σε όσους χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω διαδικτύου από την επιχείρηση Π.Μπακογιαννάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.Η πολιτική καθορίζει επίσης τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για τη διασφάλιση των ατόμων που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες, για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα τους υποβάλλονται σε νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία.Όταν χρησιμοποιείται αυτός ο ιστότοπος, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα που ανήκουν σε αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα άτομα.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτήν την επεξεργασία είναι η επιχείρηση, με έδρα την Βυτίνα Αρκαδίας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του artmainalon.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο artmainalon.gr χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα δίνονται στην επιχείρηση μέσω του διαδικτύου υποβάλλονται σε επεξεργασία στο γραφείο μας, στην Βυτίνα Αρκαδίας. Τα προσωπικά δεδομένα χειρίζονται μόνο τεχνικό προσωπικό και κατά καιρούς, προσωπικό που εκτελεί εργασίες συντήρησης.Εάν χρησιμοποιείτε τις φόρμες του ιστότοπου για να ζητήσετε κρατήσεις τότε πρέπει να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.) και να μας εξουσιοδοτήσετε να τα επεξεργαζόμαστε.

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή περιήγηση, την εύκολη σύνδεσή και την ομαλή μετακίνησή στις επιμέρους σελίδες του artmainalon.gr.  Τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του ιστότοπου και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

 

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική

Εκτός από ό, τι αναφέρεται για τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπου, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να λάβετε πληροφορίες ή άλλα είδη υπηρεσιών από την επιχείρηση.  Χωρίς αυτά τα δεδομένα, μπορεί να είναι αδύνατη η παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων υπόκειται στη συγκατάθεση του ατόμου.

 

Μέσα Επεξεργασίας

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν ληφθεί. Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομων ή ακατάλληλων χρήσεων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Translate »
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ